UCDigitalis >
IMPACTVM >
Artes e Humanidades >
Revista Portuguesa de História >
Revista Portuguesa de História nº 38 >

Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10316.2/45010

Título: As mulleres e a vellez: o seu papel socioeconómico na Galicia de fins do Antigo Réxime
Autores: Sobrado Correa, Hortensio
Data: 2006
Editora: Imprensa da Universidade de Coimbra
local de publicacao: Local:Coimbra
Resumo: Res:O presente artigo pretende ser unha breve reflexión sobre o papel socioeconómico das mulleres na Galicia de fins do Antigo Réxime, nun dos períodos máis complexos do seu ciclo vital: a vellez. A investigación céntrase en constatar como a idade era unha variable que condicionaba notablemente varios aspectos tanto da organización familiar como das actividades económicas desenroladas por cada individuo. Na Idade Moderna, tanto no mundo rural como nas cidades, as mulleres mantiveron unha secular participación activa na economía familiar, -fundamentalmente no ámbito doméstico, pero tamén fora del-, así como un importante papel socializador e educador no seo das súas comunidades.
URI: URI:http://hdl.handle.net/10316.2/45010
ISSN: ISSN:0870-4147
Aparece nas colecções:Revista Portuguesa de História nº 38

Ficheiros deste registo:

Ficheiro Descrição TamanhoFormato
As_mulleres_e_a_vellez.pdf2.pngGenerated Thumbnail27,36 kBimage/pngVer/Abrir
As_mulleres_e_a_vellez.preview.pdfGenerated Preview372,61 kBAdobe PDFVer/Abrir
As_mulleres_e_a_vellez.pdf499,55 kBAdobe PDFThumbnail
Ver/Abrir

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.