UCDigitalis >
IMPACTVM >
Artes e Humanidades >
Archai >
Archai nº 19 >

Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10316.2/40799

Título: El vel de Sòcrates al Fedre i el teixit dels diàlegs platònics
Outros títulos: Tituloalternativo:Socrates’ veil in the Phaedrus and the weave of the Platonic dialogues
Autores: Lavilla de Lera, Jonathan
Palavras-chave: Plató
Fedre
dialèctica
diàlegs
Data: 2017
Editora: Annablume Clássica
Imprensa da Universidade de Coimbra
local de publicacao: Local:Coimbra
Resumo: Res:Quin tipus de teixit configura un diàleg de Plató? Què mostren els seus brodats? Què representa? Quina relació manté amb el coneixement i amb la seva transmissió? Aquest text respon en part a algunes d’aquestes qüestions a partir de dos passatges del diàleg anomenat Fedre en els quals Sòcrates utilitza el recurs del vel per construir els seus dos discursos. Es defensarà que comprendre què posa en joc el vel resulta fonamental per a entendre correctament la manera en què Sòcrates parla amb el seu interlocutor i en la qual Plató confecciona el diàleg per als potencials lectors. L’objectiu principal d’aquest text és mostrar alguns dels trets essencials del dir platònic.
URI: URI:http://hdl.handle.net/10316.2/40799
ISSN: ISSN:2179-4960
ISSN:1984-249X (digital)
Aparece nas colecções:Archai nº 19

Ficheiros deste registo:

Ficheiro Descrição TamanhoFormato
El vel de Socrates.pdf2.pngGenerated Thumbnail28,13 kBimage/pngVer/Abrir
El vel de Socrates.preview.pdfGenerated Preview1,15 MBAdobe PDFVer/Abrir
El vel de Socrates.pdf1,27 MBAdobe PDFThumbnail
Ver/Abrir

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.